Stadgar

Stadgar för Smålands författarsällskap – antagna vid höststämman 2010, fastställda vid vårstämman 2011.

§ 1 Ändamål

Smålands författarsällskap har till ändamål att främja och stärka sammanhållningen mellan småländska författare och skribenter.

Sällskapet skall verka för konstnärliga och kulturella värden samt söka samarbete med bibliotek, föreläsnings- och bildningsförbund samt andra kulturella organisationer.

§2 Medlemskap

Till medlem kan väljas etablerad författare eller skribent som är född eller bosatt i Småland, eller som har annan tydlig anknytning till landskapet. (Se tillägg till denna skrivning längst ned.)

Inval godkänns enhälligt av styrelsen. Beslut om inval träder i kraft först efter att den invalde betalt medlemsavgift.

Hedersmedlem kan kallas av enhällig styrelse.

§3 Styrelse

Sällskapets styrelse består av antingen fem, sju eller nio ledamöter inklusive. Övriga uppdrag fördelas inom styrelsen.

Samtliga ledamöter väljs på ett år.

§ 4 Styrelsens uppgifter

a)      Att främja sällskapets ändamål.

b)      Att tillsätta de funktionärer som behövs för skötsel av sällskapets angelägenheter.

c)       Att inom sig utse två personer att teckna sällskapets firma.

d)      Att granska inkomna motioner och avsluta sällskapets räkenskaper.

e)      Att till sällskapets årsstämma lämna berättelse över verksamhet och ekonomi.

§5 Stämmor

Sällskapets stämmor hålls på plats inom Småland som styrelsens beslutar. Ordinarie stämmor hålls två gånger om året, en om hösten och en om våren, varav den på våren skall utgöra årsstämma.

Extra årsstämma sammankallas av styrelsen, om revisorerna kräver det eller om två tredjedelar av medlemmarna skriftligen fordrar det.

Personlig kallelse sänds till samtliga medlemmar minst två veckor före stämman.

§6 Dagordning vid årsstämma

a)      Val av ordförande vid stämman.

b)      Val av sekreterare vid stämman.

c)       Val av två justeringspersoner.

d)      Fråga om stämmans behöriga utlysande.

e)      Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.

f)       Revisorernas berättelse.

g)      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

h)      Val av ordförande.

i)        Val av övriga ledamöter.

j)        Val av två revisorer samt suppleanter för dessa.

k)      Val av valberedning.

l)        Fastställande av budget och årsavgift.

m)    Eventuella motioner och propositioner.

n)      Övriga frågor.

På extra årsstämma tas de frågor upp för vilken stämman blivit kallad. Höststämmans dagordning beslutas av styrelsen.

§7 Rösträtt och omröstning vid stämma

Rösträtt utövas personligen. Medlem som inte före föregående års utgång betalt medlemsavgift äger inte rösträtt.

Omröstning sker öppet. Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat stadgas. Utfaller val med lika röstetal skall utgången bestämmas genom lottning.

§ 8 Stadgeändring och upplösning

Förslag till ändring av stadgarna skall upptas till behandling under två efter varandra följande stämmor, av vilka den ena skall vara årsstämma, med minst två tredjedels majoritet.

Vid eventuell upplösning av sällskapet skall tillgångar tillfalla Sveriges författarförbund eller till det ändamål som den avslutande stämman bestämmer.

 Tillägg till § 2:
“Höstmötet 2010 konstaterade att begreppet ’Småland’ i stadgarna bör tolkas generöst. Medlemskap bör erbjudas både dem som bor i det faktiska landskapet och i de delar av Kalmar och Jönköpings län som inte tillhör Småland – det vill säga Öland samt västgötakommunerna Mullsjö och Habo. De som bor där får sägas ha en tydlig anknytning till landskapet. Vad kommande eventuella regionbildningar kan innebära ur denna synvinkel får framtida styrelser och årsstämmor ta ställning till.”


Share